SKRIVANDE

BÖCKER OCH TEXTERJag skriver böcker och artiklar framför allt för förskolans personal. Jag skriver bland annat för Förskoleforum och Förskoletidningen. Jag gör även översättningar och fackgranskningar och läser böcker inför eventuella översättningar. Här följer mina böcker och ett urval artiklar och fackgranskningar.

Psykologi i förskolans vardag kom ut 2015 och är en handbok för förskolepersonal som kompletterar pedagogiskt inriktad litteratur genom att belysa psykologiska aspekter kring välkända fenomen i förskolans värld. Teorier och perspektiv konkretiseras genom exempel och checklistor i bokens tio kapitel om föräldrakontakt, anknytning, inskolning, leken, barns sexualitet, barns reaktioner vid kris och sorg, explosiva barn, de blyga barnen, den stora barngruppen samt barns självkänsla.


Boken finns som kurslitteratur på en del förskollärarprogram och går att köpa till exempel på Adlibris.

Recension från tidningen Förskolan.

Artikel om boken på Förskoleforum. Läs ett smakprov ur boken.


"Boken lämpar sig väl som uppslagsbok och inspiration för den mer ovane pedagogen och för studerande på förskollärarutbildningen. Den har ett okomplicerat upplägg och Hellberg använder sig av exempel från förskolevardagen på ett initierat vis." Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 5, 2016

Traumamedvetenhet i förskolan kom ut 2017. Boken vänder sig till förskolepersonal och andra som möter barn som varit utsatta för svåra påfrestningar och trauma. Det kan handla om barn som upplevt krig och flykt, barn som bevittnat eller utsatts för våld och övergrepp eller barn som upplevt omsorgssvikt. Boken ger både teoretiska ramar och exempel på konkreta arbetssätt.


Boken går att köpa till exempel på Adlibris.

Recension från tidningen Förskolan. Det står även om boken i tidningen Specialpedagogik.

Artikel om boken på Förskoleforum. Läs ett smakprov ur boken.


"Ett medvetet förhållningssätt och arbete med traumatiserade barn är en god social och ekonomisk investering för framtiden och en viktigare och mer nödvändig kompetensutveckling inom förskolan finns inte idag." Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 17, 2017

När krisen drabbar förskolan kom ut 2018. Boken är tänkt att fungera som en enkel  handbok för förskolechefer och pedagoger. Bokens sju kapitel avser att tillsammans ge en överblick över vad vi behöver ta i beaktande när kriser drabbar eller berör förskolan.


Boken går att köpa till exempel på Adlibris. Läs ett smakprov ur boken. Artikel om boken på Förskoleforum.


"Här finns en fördjupning i det som bör ingå i en krisplan. Men främst rymmer den en uppsjö av konkreta tips vad man bör tänka på, både ur ett lednings- och pedagogperspektiv."

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 11, 2018.

Vikarie i förskolan kom ut 2020 och är skriven tillsammans med specialpedagog Rebecca Lindberg. Boken är tänkt att fungera som en enkel handbok för nya och etablerade vikarier i förskolan, men även för rektorer och pedagoger som planerar sin vikarieverksamhet. Bokens fjorton kapitel avser att tillsammans ge en överblick över vad som är viktigt at känna till för den som är vikarie i förskolan.


Läs mer om boken här.

Jag har också haft förmånen att få översätta May-Britt Drugli och Rathib Lekhals bok Att rusta barn för livet - Förskolans arbete för barns positiva utveckling. Den kom ut 2020 på Studentlitteratur.


Du kan läsa om boken på Förskoleforum och här finns en recension i Specialpedagogik.

Följande böcker har jag varit fackgranskare för i den svenska utgåvan

CARMEL CONN                         

LEK OCH VÄNSKAP - Inkluderande pedagogik för barn med autism

ELLA COSMOVICI IDSOE OCH PÅL ROLAND                          

KRÄNKNINGAR I FÖRSKOLAN-

Förstå, förebygg och hantera


ANETTE PREHN                           

HJÄRNSMART PEDAGOGIK - Stimulera barns lärande, empati, inre lugn och självkontroll

Här följer länkar till några av mina artiklar eller där jag blivit intervjuad


BRIS rapport 2019:2 Bra från början - Förskolans betydelse för barn som flytt


Dagens Nyheter 2018-07-10 Så påverkas barn som separeras från sina föräldrar


Förskoletidningen nr 2, 2017 Möta barn med trauma


Förskoletidningen nr 2, 2017 Med anledning av händelserna i Stockholm den 7 april – så kan du som förskolepersonal möta barnen


Rädda Barnen Att möta barn och unga med trauma i vardagen


Specialpedagogik nr 5, 2017 Så kan vardagen bli en läkning


För Förskoleforum har jag skrivit ett sextiotal artiklar på olika teman såsom vilan, inskolning, trauma, vårdnadstvister, explosivt beteende, relationer, kroppsuppfattning, tillgänglig lärmiljö, annorlunda perception och hjärnan.